การประกันคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์ม

 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ         

 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ        

 แบบฟอร์มใบลงชื่อ       

 แบบฟอร์มระเบียบวาระการประชุม       

 แบบฟอร์มรายงานการประชุม       

 แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม       

 แบบฟอร์มหนังสือภายนอก       

 แบบฟอร์มหนังสือภายใน (กรณีใช้ภายในคณะ)       

 แบบฟอร์มหนังสือภายใน (กรณีส่งออกภายนอกคณะ)       

 เอกสารหมายเลข 1 การทวนข้อสอบ       

 เอกสารหมายเลข 2 แบบฟอร์มการทวนข้อสอบ        

 เอกสารหมายเลข 3 แบบฟอร์มเซนชื่อเข้าประชุม       

 เอกสารหมายเลข 4 ใบปะหน้าข้อสอบ       

 เอกสารหมายเลข 5 แบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยนิสิต       

 เอกสารหมายเลข 6 ตัวอย่างแบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยนิสิต