การประกันคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการ

 แบบฟอร์มขออนุมัติในหลักการจัดโครงการ         

 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ     

 แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน     

 แบบฟอร์มเชิญวิทยากรภายใน     

 แบบฟอร์มหนังสือเชิญวิทยากรภายนอก     

 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน     

 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถมหาวิทยาลัย    

 แบบฟอร์มใบเสนอซื้อจ้าง      

 แบบฟอร์มการกำหนดร่างขอบเขตของงาน     

 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน     

 แบบฟอร์มการปฏิบัติงานนอกเวลา (แนวตั้ง)     

 แบบฟอร์มการปฏิบัติงานนอกเวลา (แนวนอน)     

 แบบฟอร์มใบลงเวลาวิทยากร     

 แบบฟอร์มใบลงทะเบียน     

 แบบฟอร์มแบบประเมินโครงการ     

 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินโครงการ     

 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ     

แบบฟอร์มการประชุม

 แบบฟอร์มใบลงชื่อ       

 แบบฟอร์มระเบียบวาระการประชุม       

 แบบฟอร์มรายงานการประชุม       

 แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม       

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

 แบบฟอร์มหนังสือภายนอก       

 แบบฟอร์มหนังสือภายใน (กรณีใช้ภายในคณะ)       

 แบบฟอร์มหนังสือภายใน (กรณีส่งออกภายนอกคณะ)       

แบบฟอร์มเชิญวิทยากรผู้บรรยาย

 แบบฟอร์มรายวิชาเชิญวิทยากรผู้บรรยาย       

แบบฟอร์มการทวนสอบ

 เอกสารหมายเลข 1 การทวนข้อสอบ       

 เอกสารหมายเลข 2 แบบฟอร์มการทวนข้อสอบ        

 เอกสารหมายเลข 3 แบบฟอร์มเซนชื่อเข้าประชุม       

 เอกสารหมายเลข 4 ใบปะหน้าข้อสอบ       

 เอกสารหมายเลข 5 แบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยนิสิต       

 เอกสารหมายเลข 6 ตัวอย่างแบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยนิสิต     

แบบฟอร์มแผนการสอนรายวิชา

 Plan-course-BUU-Lab      

 Plan-course-BUU-Lecture