เกี่ยวกับคณะ

  • หน้าหลัก
  • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  • ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนำ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

พันธกิจ

   1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณ มีคุณภาพระดับสากล เป็นที่พอใจของผู้ใช้
          2. ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ใช้ประโยชน์ได้จริง
          3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้สู่สังคมเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั้งยืน
          4. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
          5. พัฒนาศักยภาพวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

   1. ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
          2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัย การบริการวิชาการ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
          3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร
          4. ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
          5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการจัดการ  

 

Download แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ 2560-2563 

 

การดำเนินงานของคณะ ฯ

        มหาวิทยาลัยบูรพามีความประสงค์ที่จะเปิดรับนิสิตรุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไปจึงได้ยื่นเอกสารขอรับการรับรองจากสถาบัน และเห็นชอบหลักสูตรจากสภาเภสัชกรรมเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ต่อมาคณะอนุกรรมการการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตจากสภาเภสัชกรรมได้ตรวจเยี่ยมคณะฯเมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2552 และได้ให้ข้อเสนอแนะกับคณะ ฯ ให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานบางประการซึ่งทางคณะฯได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว จนกระทั่งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 สภาเภสัชกรรมจึงได้มีมติเห็นชอบในการรับรองปริญญาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคณะ ฯ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามแนวทางและข้อเสนอแนะจากสภาเภสัชกรรมเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ ฯ

 

อัตลักษณ์ของส่วนงาน

     "เภสัชศาสตร์เพื่อประชาชน" 

          ความหมาย     เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ในเรื่องยาและวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ เกี่ยวกับยา อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
                                    และสามารถนำไปใช้ ประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้

 

เอกลักษณ์ของส่วนงาน

      "เภสัชศาสตร์แห่งบูรพา"

           ความหมาย     เป็นแหล่งความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ในภาคตะวันออก