เกี่ยวกับคณะ

  • หน้าหลัก
  • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  • ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เภสัชศาสตร์บูรพา ขุมปัญญาตะวันออกที่มีมาตรฐานสากล”

W.E. RxBUU

(Wisdom of the East with International Standards)

พันธกิจ (Mission)

๑) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพระดับสากล

๒) ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

๓) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ

๔) พัฒนาศักยภาพวิชาชีพเภสัชกรรม

๕) ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ค่านิยม  (Value)

A B C

Attitude ทัศนคติดี Behavior พฤติกรรมเด่น Competency สมรรถนะเลิศ

อัตลักษณ์

     "ปรับตัว ทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้ตลอดชีวิต" 

          ความหมาย     เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่น และเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

เอกลักษณ์

      "คลังปัญญา เภสัชศาสตร์แห่งอนาคต"

           ความหมาย     เป็นแหล่งความรู้ด้านเภสัชศาสตร์แห่งอนาคต

การดำเนินงานของคณะ ฯ

        มหาวิทยาลัยบูรพามีความประสงค์ที่จะเปิดรับนิสิตรุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไปจึงได้ยื่นเอกสารขอรับการรับรองจากสถาบัน และเห็นชอบหลักสูตรจากสภาเภสัชกรรมเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ต่อมาคณะอนุกรรมการการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตจากสภาเภสัชกรรมได้ตรวจเยี่ยมคณะฯเมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2552 และได้ให้ข้อเสนอแนะกับคณะ ฯ ให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานบางประการซึ่งทางคณะฯได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว จนกระทั่งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 สภาเภสัชกรรมจึงได้มีมติเห็นชอบในการรับรองปริญญาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคณะ ฯ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามแนวทางและข้อเสนอแนะจากสภาเภสัชกรรมเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ ฯ