หลักสูตรการศึกษา

บัณฑิตศึกษา

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

    1.1 ระดับมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

:

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ

:

Master of Pharmacy Program in Pharmaceutical Sciences and Management (International Program)

    1.2 ระดับดุษฎีบัณฑิต

ภาษาไทย

:

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ

:

Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Sciences and Management (International Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    2.1 ระดับมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม  : เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์)

ชื่อย่อ   :  ภ.ม. (วิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม  : Master of Pharmacy (Pharmaceutical Sciences and Management)

ชื่อย่อ   :  M.Pharm (Pharmaceutical Sciences and Management)

    2.2 ระดับดุษฎีบัณฑิต

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม  :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์)

ชื่อย่อ   :  ปร.ด. (วิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม  :  Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Sciences and Management)

ชื่อย่อ   :  Ph.D. (Pharmaceutical Sciences and Management)

3. รูปแบบของหลักสูตร

      3.1 รูปแบบ

  •     หลักสูตรปริญญาโท
  •     หลักสูตรปริญญาเอก

      3.2 ภาษาที่ใช้  

  •     หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ภาษาอังกฤษ

      3.3 การรับเข้าศึกษา

  •     รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ

      3.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น

  •     เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

      3.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

  •     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

             ระดับมหาบัณฑิต

1. มหาบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการในด้านเภสัชศาสตร์เกี่ยวกับการค้นคว้าด้านยา การพัฒนายา การบริหารระบบงานเภสัชกรรม และอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรและแหล่งอื่น และเครื่องสำอาง สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

2. มหาบัณฑิตสามารถแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง มีทักษะ และประสบการณ์ในทางปฏิบัติ สามารถพัฒนางานทางด้านเภสัชกรรมในองค์กร เพื่อรองรับความต้องการและการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความมุ่งมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทั้งทางด้านวิชาการ วิจัยและวิชาชีพ

3. มหาบัณฑิตสามารถคิดวิเคราะห์ โดยสามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสุขภา

            

             ระดับดุษฎีบัณฑิต

1. ดุษฎีบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการในระดับสูงด้านเภสัชศาสตร์เกี่ยวกับการค้นคว้าด้านยา การพัฒนายา การบริหารระบบงานเภสัชกรรม และอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรและแหล่งอื่น และเครื่องสำอาง สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

2. ดุษฎีบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้นำ  และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยไม่สิ้นสุด มีทักษะ และประสบการณ์ในทางปฏิบัติ สามารถบุกเบิกงานด้านวิชาการ เพื่อรองรับความต้องการและการแข่งขันเชิงคุณภาพของสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ดุษฎีบัณฑิตจะมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีทักษะด้านงานวิจัย สามารถนำความรู้ด้านงานวิจัยมาประยุคใช้กับงานที่ทำอยู่ประจำได้

4. เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือทฤษฎีใหม่ทางด้านเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและสากล

5. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งทางด้านการวิจัย วิชาการ และวิชาชีพ

5. โครงสร้างหลักสูตร

     5.1 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

5.1.1 จำนวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 1 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

36      หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 36      หน่วยกิต

5.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แยกตามแผนการศึกษา มี 2 แบบ

                             5.1.2.1 แผน ก แบบ ก 1

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

36      หน่วยกิต

1) หมวดวิชาบังคับ

ไม่นับหน่วยกิต

2) วิทยานิพนธ์

36      หน่วยกิต

                             5.1.2.2 แผน ก แบบ ก 2        

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า  36      หน่วยกิต

1) หมวดวิชาบังคับ

5      หน่วยกิต

2) วิทยานิพนธ์

18      หน่วยกิต

3) วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า  13      หน่วยกิต

    5.2 หลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิต

5.2.1 จำนวนหน่วยกิต

                   แบบที่ 1

แบบ 1.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท

48      หน่วยกิต

แบบ 1.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

72      หน่วยกิต

                    แบบที่ 2

แบบ 2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท

ไม่น้อยกว่า           48      หน่วยกิต

แบบ 2.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

ไม่น้อยกว่า           72      หน่วยกิต

5.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แยกตามแผนการศึกษา มี 4 แบบ

                             5.2.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1.1

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 

48      หน่วยกิต

1) หมวดวิชาบังคับ

ไม่นับหน่วยกิต

2) ดุษฎีนิพนธ์ 

48      หน่วยกิต

                             5.5.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1.2     

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

72      หน่วยกิต

1) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

ไม่นับหน่วยกิต

2) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

3) ดุษฎีนิพนธ์ 

72      หน่วยกิต

                             5.5.2.3 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2.1     

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า   48      หน่วยกิต

1) หมวดวิชาบังคับ

2        หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า 10        หน่วยกิต

3) ดุษฎีนิพนธ์

36        หน่วยกิต

                             5.5.2.4 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2.2     

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า  72      หน่วยกิต

1) หมวดวิชาบังคับ

4        หน่วยกิต

2) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

3        หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า         17        หน่วยกิต

4) ดุษฎีนิพนธ์

48        หน่วยกิต

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1) นักวิชาการและที่ปรึกษา ในหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับยาแผนปัจจุบัน ยาจากสมุนไพร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากแหล่งทรัพยากรบนบก ชายฝั่ง และทะเล

(2) นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการค้นคว้าด้านยา การพัฒนายา และอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาจากสมุนไพร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

(3) ผู้สอนทางด้านวิทยาการเภสัชศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

(4) ประกอบอาชีพอิสระ ภาคอุตสาหกรรมและภาควิสาหกิจอื่น

เอกสารแนบ

- รายละเอียดของหลักสูตร

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการแบ่งงวดการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา