สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี

สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมีเป็นสาขาที่จัดการเรียนสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤกษอนุกรมวิธานเบื้องต้น การจำแนกชนิดและองค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง มีทักษะที่ถูกต้องในการสกัดแยกสารสำคัญจากพืชสมุนไพร สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ โครงสร้างทางเคมีของสารสำคัญ รวมถึงสามารถควบคุมคุณภาพสมุนไพรตามวิธีที่กำหนดไว้ในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย สามารถเลือกใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน และจากบัญชียาหลักแห่งชาติบนหลักฐานทางวิชาการให้เหมาะสมกับอาการของโรค ระวังการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาและสมุนไพร มีความรู้ทางด้านเคมีของยาที่สัมพันธ์กับการออกฤทธิ์เพื่อการปรับปรุงหรือดัดแปลงโครงสร้างสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และลดอาการไม่พึงประสงค์ หรือความเป็นพิษของยา มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบทางยาและเภสัชภัณฑ์ สามารถเลือกและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ มีความเข้าใจในงานด้านการประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร์ และแปลผลใบวิเคราะห์อย่างถูกต้อง เพื่อให้นิสิตสามารถนำองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนต่อไป