เกี่ยวกับคณะ

สำนักงานคณบดี


 • นางสาวทัศนาพร พรหมทา
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • อีเมล์ : Tadsanapon.pr@go.buu.ac.th
 • URL :

 • นายสดใส แก่นจันทร์
 • ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • อีเมล์ : sodsai@buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5021

 • นายสุทธิพงษ์ ประเสริฐดี
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 • อีเมล์ : suttipongp@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5149

 • นางสาวสริลรัชญ์ สำราญทรัพย์
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 • อีเมล์ : sarinruc@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5182

 • นางสาวพลอยนิศา สกุลคุณสนอง
 • ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
 • อีเมล์ : ploynisa@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5014

 • นายสุบัณฑิต พุ่มเจริญ
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (ผู้รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี)
 • อีเมล์ : subundit@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5006

 • นางจตุพร กิ่งแก้ว
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 • อีเมล์ : jatupornp@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5026

 • นางสาวปริยาภา เกตุกูล
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 • อีเมล์ : pariyapha@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390401 ต่อ 5029

 • นางสาวจุฑามาศ อินตรา
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 • อีเมล์ : jutamas.in@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5024

 • นางวราภรณ์ ชวนะ
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 • อีเมล์ : phannoi@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5023

 • นายอนุรักษ์ จันทร์แก้ว
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล์ : anurat.ch@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5212

 • นางสาวเบ็ญจพร สีสัน
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • อีเมล์ : banjaporn.se@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5022

 • นางสาวกัญณัฐฎ์ คงเกษม
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • อีเมล์ : kanyanat.ko@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5022

 • นางสาวจิรภรณ์ คูหะมณี
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • อีเมล์ : jirapornk@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5022

 • นายสมเกียรติ ทองอ่วมใหญ่
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 • อีเมล์ : somkait@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5212

 • นางสาวสุวิมล เตระนากาโย
 • ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ
 • อีเมล์ : suvimon.ta@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5027

 • นางสาวณัฐสุดา อินสอน
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 • อีเมล์ : natsuda@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5212

 • นางสาวอลิษา กุลจันทะ
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 • อีเมล์ : alisak@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5212

 • นางสาวจิตรา ชามาดา
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 • อีเมล์ : jittrat@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5212

 • นางสาวพุทธชา สอนจันทร์
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 • อีเมล์ : puttacha.so@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5212

 • นางสาวอรอนงค์ สิงห์แอด
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 • อีเมล์ : onanong.si@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5212

 • นางสาวศศิธร จิ๋วประเสริฐ
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
 • อีเมล์ : sasithornji@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5151

 • นายจาตุรนต์ ยังให้ผล
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
 • อีเมล์ : jaturon87@gmail.com
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5150

 • นายบัญชา พุทธมิลินประทีป
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
 • อีเมล์ : buncha.pu@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5150

 • นางสาวจิติมา วรวัตร
 • ตำแหน่ง : นักการภารโรง
 • อีเมล์ : jitima.vo@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5009

 • นายทรงวุฒิ สุมาลี
 • ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
 • อีเมล์ : kaisongwuts2509@gmail.com
 • URL :

 • นายวิศรุจ พวงแก้ว
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อีเมล์ : wisarut@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5011

 • นางพชรวรรณ คัชมาตย์
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • อีเมล์ : pacharawan@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5009

 • นางสาวรดาศา จุนกลาง
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
 • อีเมล์ : radasa.ju@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 094-461-1491

 • นางสาวรัชนก สุขพรรณ์
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
 • อีเมล์ : ratchanok_s@buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 094-461-1491

 • นางสาวนัชชา อุดเทน
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • อีเมล์ : tamnut4479@gmail.com
 • URL :

 • นางสาววิษณีย์ เวรุตัง
 • ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • อีเมล์ : wisanee.we@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5023

 • นางสาวพัฐพศิญา อัมพวานนท์
 • ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล์ : phatpasiya.au@go.buu.ac.th
 • URL :

 • นายอนิรุทธ์ เนินฉาย
 • ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานช่าง
 • อีเมล์ : anirut.ne@go.buu.ac.th
 • URL :