เกี่ยวกับคณะ

สำนักงานคณบดี


 • ณรงค์ ขาวเหลือง
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • อีเมล์ : narongk@buu.ac.th
 • URL :

 • นายสดใส แก่นจันทร์
 • ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • อีเมล์ : sodsai@buu.ac.th
 • URL : -

 • นายสุทธิพงษ์ ประเสริฐดี
 • ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • อีเมล์ : suttipongp@go.buu.ac.th
 • URL :

 • นางสาวสริลรัชญ์ สำราญทรัพย์
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ี่บริหารงานทั่วไป
 • อีเมล์ : sarinruc@go.buu.ac.th
 • URL :

 • นางสาวพลอยนิศา สกุลคุณสนอง
 • ตำแหน่ง : บุคลากร
 • อีเมล์ : ploynisa_79@hotmail.co.th
 • URL :

 • นายกชกร ผดุงรัชดากิจ
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • อีเมล์ : kotchakorn@go.buu.ac.th
 • URL :

 • นายสุบัณฑิต พุ่มเจริญ
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • อีเมล์ : subundit@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390-401 ต่อ 5028

 • นางจตุพร กิ่งแก้ว
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • อีเมล์ : jatupornp@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 5026

 • นางสาวปริยาภา เกตุกูล
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • อีเมล์ : pariyapha@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-390401 ต่อ 5029

 • นางสาวจุฑามาศ อินตรา
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • อีเมล์ : jutamas.in@go.buu.ac.th
 • URL : เบอร์โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 5024

 • นางวราภรณ์ ชวนะ
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
 • อีเมล์ : phannoi@go.buu.ac.th
 • URL :

 • นายภัทร์ ศรีเพ็ชร์ ศรีเพ็ชร์
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
 • อีเมล์ : phats@buu.ac.th
 • URL :

 • นางสาวเบ็ญจพร สีสัน
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล์ : banjaporn.se@buu.ac.th
 • URL :

 • นางสาวกัญณัฐฎ์ คงเกษม
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล์ : kanyanat.ko@go.buu.ac.th
 • URL :

 • นางสาวจิรภรณ์ คูหะมณี
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล์ : jirapornk@go.buu.ac.th
 • URL :

 • นายสมเกียรติ ทองอ่วมใหญ่
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล์ : somkait_t@hotmail.com
 • URL :

 • นางสาวณัฐสุดา อินสอน
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล์ : nutsuda_nuoil@hotmail.com
 • URL :

 • นางสาวอลิษา กุลจันทะ
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล์ : game_lelo@hotmail.com
 • URL :

 • นางสาวจิตรา ชามาดา
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล์ : pu_apple@hotmail.com
 • URL :

 • นางสาวพุทธชา สอนจันทร์
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล์ : puttacha.so@buu.ac.th
 • URL :

 • นางสาวอรอนงค์ สิงห์แอด
 • ตำแหน่ง :
 • อีเมล์ : onanong.si@buu.ac.th
 • URL :

 • นางสาวศศิธร จิ๋วประเสริฐ
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • อีเมล์ : toxicapp.sj@gmail.com
 • URL :

 • นายจาตุรนต์ ยังให้ผล
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • อีเมล์ : jaturon87@gmail.com
 • URL :

 • นางสาวกนกอร ชำนาญกุล
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • อีเมล์ : kanokonc@buu.ac.th
 • URL :

 • นายบัญชา พุทธมิลินประทีป
 • ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานช่าง
 • อีเมล์ : buncha.pu@buu.ac.th
 • URL :

 • นางสาวจิติมา วรวัตร
 • ตำแหน่ง : นักการภารโรง
 • อีเมล์ : jitima.vo@buu.ac.th
 • URL :

 • นายทรงวุฒิ สุมาลี
 • ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
 • อีเมล์ :
 • URL :