สำหรับอาจารย์/บุคลากร

งานวิทยาศาสตร์

* วีดีโอ การอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (LAB Safety) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์หญิง พุทธิพร คงแก้ว * ---> Click

การขอใช้เครื่องมือ

การขอใช้ห้องปฏิบัติการ

การขอใช้เครื่องแก้วและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

การขอใช้สารเคมี

การส่งสารเคมีของเสีย (waste)

MSDS สารเคมีในห้องปฏิบัติการ