บริการวิชาการ

  • หน้าหลัก
  • บริการวิชาการ
  • เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

        ***update ประกาศสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ฯ CPE-2565***   

        ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องฯ พ.ศ.2558    

        ระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการประชุม    

การขอพิจารณาหน่วยกิตการประชุมวิชาการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ของสถาบันเครือข่าย

        ขั้นตอนการกำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง    

        แบบฟอร์มการขอหน่อยกิต    

        หลักฐานการเข้าร่วมประชุม (Attendees)    

การขอรับการพิจารณาบทความวิชาการศึกษาศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เฉพาะคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์)

        แบบคำขอเพื่อรับการรับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง    

        บทความวิชาการสำหรับการศึกษาต่อเนื่อง    

        แบบทดสอบ