สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล

สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล มุ่งเน้นการเรียนการสอนความรู้และทักษะทางเภสัชกรรมปฏิบัติ การบริบาลผู้ป่วย การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการบริบาลผู้ป่วย และการวิจัยทางคลินิก เพื่อให้นิสิตสามารถให้การบริบาลทางเภสัชกรรมกับผู้ป่วยทั้งในร้านยา ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยบนหอผู้ป่วยใน ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม และประยุกต์ใช้การวิจัยทางคลินิกเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ป่วยเฉพาะรายและปัญหาเชิงระบบ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ