สำหรับอาจารย์/บุคลากร

งานบริหาร

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มการขอทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

งานการประชุม

ช่องทางการเสนอวาระเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์ 

Link สำหรับกรอกข้อมูลเสนอวาระกรรมการบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์ (สำหรับคณะกรรมการ)

หรือ QRcode

ขั้นตอนการดำเนินงานจัดการประชุม

FLOW CHART การดำเนินงานจัดการประชุม

เกล็ดความรู้

วิธีการทำงานใน GOOGLE CALENDAR โดย กนกอร ชำนาญกุล