การประกันคุณภาพการศึกษา

เภสัชศาสตร์กับการประกันคุณภาพ ฯ

                         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย

                         ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยบูรพาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

                         ระบบการศึกษาคุณภาพการศึกษาภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย ๑ ครั้งในทุกรอบ ๕ ปี นับแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนรับทราบต่อไป

                         คณะเภสัชศาสตร์มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งที่ผ่านมาคณะเภสัชศาสตร์ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาบัณฑิต ให้ความสำคัญในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกภาคส่วนภายในคณะ ฯ

                         สิ่งสำคัญที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษานั้นคือ นิสิต ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่สำคัญของการสรรค์สร้างคุณภาพการศึกษาของคณะ ฯ ให้เกิดขึ้นอย่างมีรูปธรรมเป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาให้มั่นคงและยั่งยืนสืบเนื่องต่อไป

 

 

 

 

ไฟล์เอกสาร