การประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

                                                                        

                 รายงานการประเมินตนเอง                                รายงานการประเมินตนเอง                          รายงานการประเมินตนเอง
           Self – Assessment report (SAR) ปีการศึกษา 2557           Self – Assessment report (SAR) ปีการศึกษา 2558        Self – Assessment report (SAR) ปีการศึกษา 2559

                                    
                                            

                 รายงานการประเมินตนเอง     
                   Self – Assessment report (SAR) ปีการศึกษา 2560