เกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมา

ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ (อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา) มีความคิดริเริ่ม ที่จะให้มหาวิทยาลัยบูรพามีคณะเภสัชศาสตร์เพื่อเสริม สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มคณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ และร่างหลักสูตร เภสัชศาสตร์บัณฑิตขึ้นในวันที่ 24 มิถุนานยน 2552 ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี(อดีต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร)เป็นประธานกรรมการและรองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา) เป็นรองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย บูรพาเป็นกรรมการ จากนั้น สภามหาวิทยาลัยบูรพาได้อนุมัติการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 และ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 โดยมีหน้าที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิจัยและบริการวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในช่วงแรกของ การก่อตั้ง มหาวิทยาลัยได้มอบให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์พันธุวัฒนา (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา) รักษาการในตำแหน่งคณบดี จนกระทั่งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร ดำรงตำแหน่งคณบดีตามมติของสภามหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
               1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
                   ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
               2. อาจารย์ เภสัชกรวิศิษฎ์ ตันหยง ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
                   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง 16 มีนาคม พ.ศ. 2554
               3. เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
                   ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554 จนถึง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559
               4. อาจารย์ เภสัชกรวิศิษฎ์ ตันหยง ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
                   ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2559
               5. เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า  ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
                   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ถึง 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561
               6.
เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ตันติสิระ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
                   ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จน 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
               7.
เภสัชกรหญิง ดร.ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
                   ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน