สำหรับอาจารย์/บุคลากร

งานบุคคล

Website ของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา

http://personnel.buu.ac.th/

Website ระบบบุคลากรระบบอิเล็กทรอนิกส์

http://person.buu.ac.th/codes/index.php

Website การลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave)

https://e-leave.buu.ac.th/

 
 
 
 
 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ขอมีบัตรประจำตัว

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองทุกประเภท

แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติงานโดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย

แบบฟอร์มชี้แจงไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ

แบบฟอร์มรายงานการประชุมสัมมนาฝึกอบรม ภายในและต่างประเทศ

ใบลาออก

ใบสมัคร

สวัสดิการ

เอกสารการประชุม, อบรม