ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วันที่โพสต์ 20/07/2561

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. ๒๕๕๘ (เหมาจ่าย)

ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่านต่อที่นี่

ข่าวทั้งหมดในหมวด