สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ

สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ เป็นสาขาที่มีการสอนเชิงประยุกต์ของสหวิชา ประกอบด้วย วิชาเภสัชระบาดวิทยา เภสัชเศรษฐศาสตร์ เภสัชศาสตร์สังคม พฤติกรรมการใช้ยาและผู้บริโภค เภสัชสาธารณสุข เภสัชกรรมปฐมภูมิ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข บริหารเภสัชกิจ เภสัชกรรมชุมชน กฎหมายทางเภสัชกรรม และการพัฒนาคุณภาพงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความสามารถในการจัดการงานเภสัชกรรม ระบบสุขภาพ ระบบยา และการคุ้มครองผู้บริโภค และมีความรู้ในกฎหมายหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ  พร้อมที่จะทำงานร่วมกับประชาชนและชุมชน นำหลักวิชาการมาใช้สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และปลอดภัย