สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ

สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ เป็นสาขาที่มีการสอนเชิงประยุกต์ของสหวิชา ครอบคลุมวิชาและทักษะด้านเภสัชระบาดวิทยา เภสัชเศรษฐศาสตร์ ระบบยา นโยบายสุขภาพ เภสัชศาสตร์สังคม พฤติกรรมการใช้ยาและผู้บริโภค เภสัชสาธารณสุข เภสัชกรรมปฐมภูมิ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข บริหารเภสัชกิจ การตลาด เภสัชกรรมชุมชน กฎหมายทางเภสัชกรรม การพัฒนาคุณภาพงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล เภสัชสารสนเทศ เภสัชศาสตร์ศึกษา นวัตกรรมการเรียนการสอน การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ ระเบียบวิธีการวิจัย การวิเคราะห์ทางสถิติรวมถึงเครื่องมือการวิจัยและโปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งผลิตและส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ ข้อมูล ประสบการณ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบด้าน เพิ่มศักยภาพในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การบริหารจัดการงานเภสัชกรรม ระบบสุขภาพ ระบบยา การคุ้มครองผู้บริโภค มีความรู้ในกฎหมายหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ  มีทักษะการเป็นผู้นำในองค์กรสุขภาพและเภสัชภัณฑ์ และมีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับประชาชน สหวิชาชีพ และชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพ-สาธารณสุข รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะ (สุขภาพ) ที่ดีอย่างยั่งยืน