บริการวิชาการ

บทความวิชาการ

1. บทความเรื่อง การเพิ่มการละลายและการดูดซึมของยาละลายน้ำยากรูปแบบรับประทานโดยอาศัยระบบนำส่งยาชนิดไขมัน

โดย ภก.ดร.ยศนันท์ วีระพล

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. บทความเรื่อง ยาต้านจุลชีพสำหรับใช้ภายนอกในรูปแบบไมโครอิมัลชัน

โดย ภญ.สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลด หน้าปก

ดาวน์โหลด สารบัญ

ดาวน์โหลด เอกสารงานวิจัย