สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เป็นสาขาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านเภสัชภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ยารูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นยาเม็ด ยาน้ำ ยาครีม ยาปราศจากเชื้อ ฯลฯ โดยเริ่มกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน การสืบค้นข้อมูลของตัวยาสำคัญสารช่วยทางเภสัชกรรม การคำนวณที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้กระบวนการเตรียมตำรับยาเทคนิคที่ใช้ในการเตรียมยา รวมไปถึงการศึกษาเสถียรภาพของยาที่เตรียมขึ้นได้นอกจากนี้สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนสาขาเน้นเภสัชกรรมอุตสาหการจะได้เรียนรู้เกี่ยวการบริหารการผลิตทางเภสัชกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมยารวมไปถึงการควบคุมและประกันคุณภาพ และการวิจัยและพัฒนายารูปแบบต่าง ๆ อีกด้วย