สำหรับอาจารย์/บุคลากร

งานวิชาการ

ขั้นตอนการ Update ข้อมูลรายวิชาในระบบ TQF BUU

        แนบ เอกสารแนบ 1

การกรอกข้อมูล มคอ.3 และมคอ.4 ในระบบ TQF BUU (ผู้ประสานงานรายวิชา และผู้สอน)

        แนบ เอกสารแนบ 2

แบบฟอร์ม เอกสารทวนข้อสอบ หมายเลข 2 และ 3

        https://forms.gle/HhUXnS9tEX9GVRVc8

เอกสารสำหรับทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา ทส.1 และทส.5

         เอกสารแนบ 1 ตัวอย่าง ทส.1

         เอกสารแนบ 2 ตัวอย่าง ทส.5

         เอกสารแนบ 3 วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา

         เอกสารแนบ 4 แบบฟอร์ม ทส.1

         เอกสารแนบ 5 แบบฟอร์ม ทส.5