สำหรับอาจารย์/บุคลากร

งานวิชาการ

ขั้นตอนการ Update ข้อมูลรายวิชาในระบบ TQF BUU

        แนบ เอกสารแนบ 1

การกรอกข้อมูล มคอ.3 และมคอ.4 ในระบบ TQF BUU (ผู้ประสานงานรายวิชา และผู้สอน)

        แนบ เอกสารแนบ 2

แบบฟอร์ม เอกสารทวนข้อสอบ หมายเลข 2 และ 3

        https://forms.gle/djJQCfxvQ3cufAus9