สำหรับอาจารย์/บุคลากร

งานแผนยุทธศาสตร์

ปฏิทินกิจกรรม เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 แบบรายวัน 

ปฏิทินกิจกรรม เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 แบบรายวัน 

ปฏิทินกิจกรรม เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

ปฏิทินกิจกรรม เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ปฏิทินกิจกรรม เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ปฏิทินกิจกรรม เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 (Update)

ปฏิทินกิจกรรม เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 (Update โดยขอเพิ่มเติม ๔ กิจกรรม และ 2 กิจกรรม ที่เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

 

ปฏิทินกิจกรรม เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ปฏิทินกิจกรรม เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

ปฏิทินกิจกรรม เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

 

ปฏิทินกิจกรรม เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

 

 

ปฏิทินกิจกรรม เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ปฏิทินกิจกรรม เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563


ปฏิทินกิจกรรม เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

งบประมาณรายจ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาล

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย