หลักสูตรการศึกษา

ปริญญาตรี

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

1. ชื่อหลักสูตร

          ชื่อภาษาไทย:      หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

          ชื่อภาษาอังกฤษ: Doctor of Pharmacy Programme  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ชื่อปริญญาภาษาไทย:               เภสัชศาสตรบัณฑิต

          ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:           Doctor of Pharmacy

          อักษรย่อภาษาไทย:                   ภ.บ.

          อักษรย่อภาษาอังกฤษ:              Pharm.D.

3. รูปแบบของหลักสูตร

          เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ใช้เวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 5 ปีการศึกษาครึ่ง และอย่างมากไม่เกิน 12 ปี

4. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 233 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

 

1.1) กลุ่มวิชาภาษา

12

หน่วยกิต

 

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3

หน่วยกิต

 

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3

หน่วยกิต

 

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

4

หน่วยกิต

 

1.5) วิชาคอมพิวเตอร์

3

หน่วยกิต

 

1.6) กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาทางด้านสุขภาพ)

5

หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน

197

หน่วยกิต

 

2.1) กลุ่มวิชาบังคับพื้นฐาน

38

หน่วยกิต

 

2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

22

หน่วยกิต

 

2.1.2) กลุ่มวิชาวิทยาการพรีคลินิก

16

หน่วยกิต

 

2.2) กลุ่มวิชาบังคับแกนวิชาชีพ

149

หน่วยกิต

 

2.2.1) กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพและการบริบาลเภสัชกรรม

43

หน่วยกิต

 

2.2.2) กลุ่มวิชาเภสัชภัณฑ์และเภสัชอุตสาหกรรม

38

หน่วยกิต

 

2.2.3) กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ

30

หน่วยกิต

 

2.2.4) การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ

7

หน่วยกิต

 

2.2.5) การฝึกปฏิบัติงาน Clerkships

28

หน่วยกิต

 

2.2.6) จุลนิพนธ์

3

หน่วยกิต

 

2.3) กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเน้นไม่น้อยกว่า

10

หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

 

เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน