หลักสูตรการศึกษา

ปริญญาตรี

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย:     หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

ชื่อภาษาอังกฤษ: Doctor of Pharmacy Programme

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ชื่อปริญญาภาษาไทย:               เภสัชศาสตรบัณฑิต

          ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:            Doctor of Pharmacy

          อักษรย่อภาษาไทย:                 ภ.บ.

          อักษรย่อภาษาอังกฤษ:              Pharm.D.

3. รูปแบบของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ใช้เวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 5 ปีการศึกษาครึ่ง และอย่างมากไม่เกิน 12 ปี

4. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 233 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

 

1.1) กลุ่มวิชาภาษา

12

หน่วยกิต

 

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3

หน่วยกิต

 

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3

หน่วยกิต

 

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

4

หน่วยกิต

 

1.5) วิชาคอมพิวเตอร์

3

หน่วยกิต

 

1.6) กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาทางด้านสุขภาพ)

5

หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน

197

หน่วยกิต

 

2.1) กลุ่มวิชาบังคับพื้นฐาน

38

 

 

2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

22

 

 

2.1.2) กลุ่มวิชาวิทยาการพรีคลินิก

16

 

 

2.2) กลุ่มวิชาบังคับแกนวิชาชีพ

149

 

 

2.2.1) กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพและการบริบาลเภสัชกรรม

43

 

 

2.2.2) กลุ่มวิชาเภสัชภัณฑ์และเภสัชอุตสาหกรรม

38

 

 

2.2.3) กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ

30

 

 

2.2.4) การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ

7

 

 

2.2.5) การฝึกปฏิบัติงาน Clerkships

28

 

 

2.2.6) จุลนิพนธ์

3

 

 

2.3) กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเน้นไม่น้อยกว่า

10

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

 

เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน