หลักสูตรการศึกษา

ปริญญาตรี

 

สมอ.08 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ฉบับปี 2563 ฉบับสภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ 2566

Bachelor of Science Program  Cosmetic Science and Technology, New Course, 2022 

Download course documents

Those interested can apply online at  e-admission.buu.ac.th .

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------

Brochure for Bachelor of Pharmacy Program (6 years), revised curriculum 2020

 

 

 

เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน