หลักสูตรการศึกษา

ปริญญาตรี

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสําอาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

Download เอกสารประกอบหลักสูตร

ผู้สนใจสามารถสมัคร Online ที่ได้ e-admission.buu.ac.th

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผ่นพับ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

 

 

 

เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน