การประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

                    

          คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา                  ASEAN UNIVERSITY NETWORK                             เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
            CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558-2560                    QUALITY ASSURANCE                 เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561

                    

   คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม            Thailand Quality Award 2559 - 2560                  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
                    พ.ศ.2554-2558                                                                                                           ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

                    

         Thailand Quality Award 2561 - 2562               ASEAN UNIVERSITY NETWORK              เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการ
                                                                                 QUALITY ASSURANCE                              ที่เป็นเลิศ  ฉบับปี 2563-2566