การประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

                    

          คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา                  ASEAN UNIVERSITY NETWORK                             เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
            CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558-2560                    QUALITY ASSURANCE                 เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561

                    

   คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม                       Thailand Quality Award                          คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
                           พ.ศ.2554-2558                                                                                   ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557