การประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

                                                                        

                 รายงานการประเมินตนเอง                                รายงานการประเมินตนเอง                            รายงานการประเมินตนเอง
             Self – Assessment report (SAR) ปีการศึกษา 2557             Self – Assessment report (SAR) ปีการศึกษา 2558        Self – Assessment report (SAR) ปีการศึกษา 2559