สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี

คณาจารย์

 • ภญ.อ.ดร.นภัสสร ฉันทธำรงศิริ
 • ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อีเมล์ : naphatson@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาวิชาชีพและการฝึกงาน
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อีเมล์ : boonyadist@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.ดร.ธันย์ชนก ศิริรักษ์
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อีเมล์ : thanchanoks@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.ดร.อนงค์ ตีระวนิชพงศ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อีเมล์ : anongt@buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • อ.ดร.สุนันต์ ใจสมุทร
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อีเมล์ : sunan.jais@gmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.พุทธิพร คงแก้ว
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อีเมล์ : putthiporn@go.buu.ac.th, kapompeii@gmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • อ.ดร.ณิชกานต์ ภีระคำ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อีเมล์ : nichakan@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.ดร.เนตรชนก จียงสืบชาติวีระ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อีเมล์ : nadechanok@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.ดร.สมาวดี เปลี่ยนวงษ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อีเมล์ : samarwadee.pl@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • อ.ดร.ศศิภาวรรณ มาชะนา
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อีเมล์ : sasipawan.machana@gmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.ชฎาพร พรมปัญญา
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อีเมล์ : chada.rx07@gmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • อ.นิพัฒธา อิสโร
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อีเมล์ : nipatha@buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด