สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล

คณาจารย์

 • ภก.อ.สุทธิพงษ์ ศรีทรงชัย
 • ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล
 • อีเมล์ : sutthipong@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภก.อ.วิสิทธิพงษ์ อ่อนสมบัติ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล
 • อีเมล์ : wisitipong@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.ฐิยาภา วีรยาชาญกุล
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล
 • อีเมล์ : thiyapha@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.เชิญพร นาวานุเคราะห์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล
 • อีเมล์ : chernporn.na@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.เมธินี ประสานดี
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล
 • อีเมล์ : maethinee@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.สุพิชา อินทรชุมชน
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล
 • อีเมล์ : supicha@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.มาริสา เสนงาม
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล
 • อีเมล์ : marisa@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.ญาณิดา รักษ์ชูชีพ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล
 • อีเมล์ : yanidar@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.สุพรรณิการ์ ประทีปจรัสแสง
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล
 • อีเมล์ : suphannika@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล
 • อีเมล์ : aumloveka@gmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.สุธาบดี ม่วงมี
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล
 • อีเมล์ : suthabordee@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.ธนัญชนก รัตนธาดา
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล
 • อีเมล์ : hananchanoke@gmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.ร.อ.หญิงสิริวิภา บูรณดิลก
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล
 • อีเมล์ : atomicpharma@hotmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.พรทิพย์ พามนตรี
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล
 • อีเมล์ : pparmontree@gmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.ดร.ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล
 • อีเมล์ : nuttinee@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด