คณาจารย์

 • ภก.อ.ธาราธีร์ ศรีจันทร์
 • ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเภสัชวิทยา
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชวิทยา
 • อีเมล์ : tharatree@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.รศ.ดร.มยุรี ตันติสิระ
 • ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชวิทยา
 • อีเมล์ : tmayuree@chula.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • อ.วนิดา โอฬารกิจอนันต์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชวิทยา
 • อีเมล์ : wanida@buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภก.อ.วิศิษฎ์ นหยง
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชวิทยา
 • อีเมล์ : wisith_rx2@hotmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • อ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชวิทยา
 • อีเมล์ : anusornt@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • อ.ทศพล จิระสมประเสริฐ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชวิทยา
 • อีเมล์ : totsapol@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • อ.ทอแสง วีระกุล
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชวิทยา
 • อีเมล์ : thorsang@buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.ดร.ณัฐธยาน์ เชาว์ธนาพัฒน์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชวิทยา
 • อีเมล์ : nattaya.chao@gmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • อ.ดร.ฐิติมา เกษมสุข
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชวิทยา
 • อีเมล์ : thitima.ka@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • อ.สุวิศิษฏิ์ แม้นเหมือน
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชวิทยา
 • อีเมล์ : suwisit2533@gmail.com, suwisit@buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • Mr.Shi Shaohua
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชวิทยา
 • อีเมล์ :
 • เบอร์โทรศัพท์ : shi@buu.ac.th
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.วิรมณ รุ่งรัตนวณิชย์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชวิทยา
 • อีเมล์ : wiramon@buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • อ.สุดารัตน์ หาดเพชร
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชวิทยา
 • อีเมล์ : -
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด