สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

คณาจารย์

 • ภญ.อ.ดร.สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์
 • ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : sumaleew@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : kampanart@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภก.อ.ดร.ยศนันท์ วีระพล
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : yotsanan@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภก.อ.ดร.ถิรพิทย์ สุบงกช
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : titanicto@hotmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.สุจิตรา เหลืองนฤมิตชัย
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : sujitral@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภก.อ.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : watcharaphong@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภก.อ.ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาบุคคล
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : natthan@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.ธนิกานต์ แสงนิ่ม
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : tanikan@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : sukannika@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • Mr.Mikael Laisola
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : mikael@buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.อาภา เพชรสัมฤทธิ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : arpa@buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.อ.สุพัตตา รัตนะชิตธวัช
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : supatta@buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด