• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • การให้บริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
  • คณาจารย์

  • ตำแหน่ง :
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา :
  • อีเมล์ :
  • URL :

การให้บริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา