• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • ความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของกลุ่มยา Selective COX - 2 Inhibitor: Retrospective cohort study
  • คณาจารย์

  • ตำแหน่ง :
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา :
  • อีเมล์ :
  • URL :

ความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของกลุ่มยา Selective COX - 2 Inhibitor: Retrospective cohort study