• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • Antitumor effects of candidone extracted from Derris indica (Lamk) Bennet in cholangiocarcinoma cells
  • คณาจารย์

  • ภญ.อ.เบญจวรรณ คุระสุข
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
  • อีเมล์ : benjawan.ku@go.buu.ac.th
  • URL :

Antitumor effects of candidone extracted from Derris indica (Lamk) Bennet in cholangiocarcinoma cells

Antitumor effects of candidone extracted from Derris indica (Lamk) Bennet in cholangiocarcinoma cells

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2561