• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • PRELIMINARY INVESTIGATION ON FLOATING-ALGINATE BEADS DELI\TERY SYSTEM
  • คณาจารย์

  • ภญ.อ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
  • อีเมล์ : arpa@buu.ac.th
  • URL :

PRELIMINARY INVESTIGATION ON FLOATING-ALGINATE BEADS DELI\TERY SYSTEM

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings) ปี พ.ศ. 2562