• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • Electrospinning of polymethyl methacrylate for nerve tissue engineering
  • คณาจารย์

  • ภก.ผศ.ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์
  • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนพัฒนา
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
  • อีเมล์ : natthan@go.buu.ac.th
  • URL :

Electrospinning of polymethyl methacrylate for nerve tissue engineering

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings) ปี พ.ศ. 2562