• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • Component Analysis and Antiangiogenic Activity of Thailand Stingless Bee Propolis
  • คณาจารย์

  • ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์
  • ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
  • อีเมล์ : boonyadist@go.buu.ac.th
  • URL :

Component Analysis and Antiangiogenic Activity of Thailand Stingless Bee Propolis

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings) ปี พ.ศ. 2562