• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • โอกาสเสี่ยงของการแพ้ยาซ้ำที่เป็นการแพ้ยาเทียมในยาต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในโรงพยาบาลชลบุรี
  • คณาจารย์

  • ภก.อ.พงศ์พันธุ์ สุริยงค์
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ
  • อีเมล์ : pongpans@go.buu.ac.th
  • URL :

โอกาสเสี่ยงของการแพ้ยาซ้ำที่เป็นการแพ้ยาเทียมในยาต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในโรงพยาบาลชลบุรี

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ปี พ.ศ. 2562