• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • การพัฒนาสูตรตำรับลิโปโซมกักเก็บกรดอะซีลาอิกและคลินดามัยซินไฮโดรคลอไรด์
  • คณาจารย์

  • ภญ.อ.ดร.สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์
  • ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
  • อีเมล์ : sumaleew@go.buu.ac.th
  • URL :

การพัฒนาสูตรตำรับลิโปโซมกักเก็บกรดอะซีลาอิกและคลินดามัยซินไฮโดรคลอไรด์

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ปี พ.ศ. 2562