• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • การพัฒนาตำรับครีมพื้นเบื้องต้นสำหรับตัวยาสำคัญที่ละลายน้ำยาก
  • คณาจารย์

  • ภญ.อ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
  • อีเมล์ : arpa@buu.ac.th
  • URL :

การพัฒนาตำรับครีมพื้นเบื้องต้นสำหรับตัวยาสำคัญที่ละลายน้ำยาก

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ปี พ.ศ. 2562