• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • Optimizingthe Dosing Regimens of Daptomycin Based on the Susceptible Dose-Dependent Breakpoint against Vancomycin-Resistant Enterococci Infection
  • คณาจารย์

  • ภญ.อ.จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล
  • อีเมล์ : aumloveka@gmail.com
  • URL :

Optimizingthe Dosing Regimens of Daptomycin Based on the Susceptible Dose-Dependent Breakpoint against Vancomycin-Resistant Enterococci Infection

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2562