• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • Fueoxanthin enhances S-FIJ chemotherapeutic efficacy in colorectal cancer cells by affecting MMP-9 invasive proteins
  • คณาจารย์

  • อ.สุวิศิษฏิ์ แม้นเหมือน
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชวิทยา
  • อีเมล์ : suwisit2533@gmail.com, suwisit@buu.ac.th
  • URL :

Fueoxanthin enhances S-FIJ chemotherapeutic efficacy in colorectal cancer cells by affecting MMP-9 invasive proteins

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2562