• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • Development and evaluation of taste-masked paracetamol chewable tablets using a poiymer and/or wax dispersion technique
  • คณาจารย์

  • ภก.รศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา
  • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
  • อีเมล์ : kampanart@go.buu.ac.th
  • URL :

Development and evaluation of taste-masked paracetamol chewable tablets using a poiymer and/or wax dispersion technique

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2562