• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • Development and evaluation of taste-masked paracetamol chewable tablets using a poiymer and/or wax dispersion technique
  • คณาจารย์

  • ภญ.อ.ดร..ธนิกานต์ แสงนิ่ม
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
  • อีเมล์ : tanikan@go.buu.ac.th
  • URL :

Development and evaluation of taste-masked paracetamol chewable tablets using a poiymer and/or wax dispersion technique

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2562