• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • การสร้างรูปแบบการจัดการฐานข้อมูลและแผนที่ภูมิศาสตร์สนเทศทางการใช้ยา เพื่อดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังชุมชนชายทะเลภาคตะวันออก
  • คณาจารย์

  • ตำแหน่ง :
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา :
  • อีเมล์ :
  • URL :

การสร้างรูปแบบการจัดการฐานข้อมูลและแผนที่ภูมิศาสตร์สนเทศทางการใช้ยา เพื่อดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังชุมชนชายทะเลภาคตะวันออก

Teerakulkittipong, N. and Moult J. 2013 Investigation of some possible origins of protein 

families. The Doctoral's thesis Biological Sciences Graduate program (BISI) : Molecular and 

Cell Biology (MOCB), College of Computer, Mathematical, and Natural Sciences, University of 

Maryland, College Park, 147 pp.