• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • เรื่องที่ 1 "A systematic review and meta-analysisof the association between vitaminA intake, serum vitamin A, and risk of liver cancer"
  • คณาจารย์

  • ภก.ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนก
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล
  • อีเมล์ : nattawut.le@go.buu.ac.th
  • URL :

เรื่องที่ 1 "A systematic review and meta-analysisof the association between vitaminA intake, serum vitamin A, and risk of liver cancer"

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2561