• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • เรื่องที่ 3 "Design of porous Eudragit? L beads for floating drug delivery by wax removal technique"
  • คณาจารย์

  • ภก.รศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา
  • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
  • อีเมล์ : kampanart@go.buu.ac.th
  • URL :

เรื่องที่ 3 "Design of porous Eudragit? L beads for floating drug delivery by wax removal technique"

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2559