• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • เรื่องที่ 1 "Development and characterization of nifedipine-amino methacrylate copolymer solid dispersion powders with various adsorbents"
  • คณาจารย์

  • ภก.ผศ.ดร.ยศนันท์ วีระพล
  • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
  • อีเมล์ : yotsanan@go.buu.ac.th
  • URL :

เรื่องที่ 1 "Development and characterization of nifedipine-amino methacrylate copolymer solid dispersion powders with various adsorbents"

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2560