• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • เรื่องที่ 1 "Development of a novel microemulsion for oral absorption enhancement of all-trans retinoic acid"
  • คณาจารย์

  • ภก.ผศ.ดร.ถิรพิทย์ สุบงกช
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
  • อีเมล์ : titanicto@hotmail.com
  • URL :

เรื่องที่ 1 "Development of a novel microemulsion for oral absorption enhancement of all-trans retinoic acid"

ตีพิพม์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2560