การประกันคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการ

 แบบฟอร์มขออนุมัติในหลักการจัดโครงการ         

 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ     

 แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน     

 แบบฟอร์มเชิญวิทยากรภายใน     

 แบบฟอร์มหนังสือเชิญวิทยากรภายนอก     

 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน     

 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถมหาวิทยาลัย    

 แบบฟอร์มใบเสนอซื้อจ้าง      

 แบบฟอร์มการกำหนดร่างขอบเขตของงาน     

 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน     

 แบบฟอร์มการปฏิบัติงานนอกเวลา (แนวตั้ง)     

 แบบฟอร์มการปฏิบัติงานนอกเวลา (แนวนอน)     

 แบบฟอร์มใบลงเวลาวิทยากร     

 แบบฟอร์มใบลงทะเบียน     

 แบบฟอร์มแบบประเมินโครงการ     

 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินโครงการ     

 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ     

 เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินงานตามแผน  

แบบฟอร์มการประชุม

 แบบฟอร์มใบลงชื่อ       

 แบบฟอร์มระเบียบวาระการประชุม       

 แบบฟอร์มรายงานการประชุม       

 แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม       

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

 แบบฟอร์มหนังสือภายนอก       

 แบบฟอร์มหนังสือภายใน (กรณีใช้ภายในคณะ)       

 แบบฟอร์มหนังสือภายใน (กรณีส่งออกภายนอกคณะ)       

แบบฟอร์มเชิญวิทยากรผู้บรรยาย

 แบบฟอร์มรายวิชาเชิญวิทยากรผู้บรรยาย       

แบบฟอร์มการทวนข้อสอบ

 เอกสารหมายเลข 1 การทวนข้อสอบ       

 เอกสารหมายเลข 2 แบบฟอร์มการทวนข้อสอบ        

 เอกสารหมายเลข 3 แบบฟอร์มเซ็นชื่อเข้าประชุม       

 เอกสารหมายเลข 4 ใบปะหน้าข้อสอบ       

 เอกสารหมายเลข 5 แบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยนิสิต       

 เอกสารหมายเลข 6 ตัวอย่างแบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยนิสิต     

แบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา

 แบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 (ทส.1)      

 แบบการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาจากการสัมภาษณ์นิสิต (ทส.2)      

 แบบฟอร์มการทวนสอบตามสมรรถนะร่วมของสภาเภสัชกรรม (ทส.3)      

 แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยตนเองของนิสิต (ทส.4)      

แบบฟอร์มแผนการสอนรายวิชา

 Plan-course-BUU-Lab      

 Plan-course-BUU-Lecture       

แบบฟอร์มการให้คำปรึกษานิสิต

 แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษาทั่วไป   

 แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษาในด้านการเรียน