หลักสูตรการศึกษา

บัณฑิตศึกษา

 new website บัณฑิตศึกษา Click  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ ​

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

Download เอกสารหลักสูตร

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

Download เอกสารหลักสูตร

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ 

แผ่นพับ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

แผ่นพับ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Download เอกสารหลักสูตร (ภาษาไทย)

Download เอกสารหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------