หลักสูตรการศึกษา

บัณฑิตศึกษา

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์  ​

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

Download เอกสารหลักสูตร

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ ​

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

Download เอกสารหลักสูตร

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ 

แผ่นพับ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

แผ่นพับ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 Download เอกสารหลักสูตร (ภาษาไทย)

 Download เอกสารหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------