สาขาวิชาเภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

สาขาวิชาเภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร์ชีวภาพเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเฉพาะความรู้ทางด้านวิทยาการพรีคลินิกผ่านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ตั้งแต่ระดับโมเลกุล เซลล์และอวัยวะในระบบต่าง ๆ โดยเน้นการเรียนรู้ด้านกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องทั้งในสภาวะปกติ สภาวะที่ผิดปกติหรือเป็นโรค ตลอดจนหลักการทั่วไปทางเภสัชวิทยา ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบและคุณสมบัติต่าง ๆ ของยา การสังเคราะห์และการออกแบบยา กลไกการออกฤทธิ์ของยา ผลของยาต่ออวัยวะและระบบต่าง ๆ ของร่างกาย อาการข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา รวมถึงการศึกษากระบวนการในร่างกายที่กระทำต่อยา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่จำเป็น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางคลินิกได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

สาขาวิชาเภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร์ชีวภาพมีขอบเขตภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตในรายวิชาทางด้านกลุ่มวิชาวิทยาการพรีคลินิก ได้แก่ พื้นฐานชีววิทยาทางเภสัชศาสตร์ ชีวเคมีการแพทย์สำหรับเภสัชศาสตร์ ปฏิบัติการชีวเคมีการแพทย์สำหรับเภสัชศาสตร์ ภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับเภสัชศาสตร์ กายวิภาคสรีรวิทยาทางเภสัชศาสตร์ และปฏิบัติการกายวิภาคสรีรวิทยาทางเภสัชศาสตร์ และกลุ่มวิชาชีพด้านผู้ป่วย ได้แก่ หลักการของโรค ชีววัตถุ เภสัชวิทยา ปฏิบัติการเภสัชวิทยา ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ และพิษวิทยา นอกจากนั้นแล้วสาขาวิชายังสอนบริการในรายวิชาเภสัชวิทยาให้กับนิสิตในคณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร