สำหรับอาจารย์/บุคลากร

งานวิทยาศาสตร์

การขอใช้เครื่องมือ

การขอใช้ห้องปฏิบัติการ

การเบิก-คืนเครื่องแก้ว

การเบิก-คืนสารเคมี

การส่งสารเคมีของเสียรอกำจัด

MSDS สารเคมีในห้องปฏิบัติการ