สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

คณาจารย์

 • ภก.ผศ.ดร.ยศนันท์ วีระพล
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : yotsanan@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภก.รศ.ดร.ถิรพิทย์ สุบงกช
 • ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : titanicto@hotmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภก.ผศ.ดร.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง
 • ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและกิจการพิเศษ
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : watcharaphong@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภก.ผศ.ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์
 • ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : natthan@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-3839-0401 ต่อ 5008
ดูรายละเอียด
 • ภญ.ผศ.ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่ม
 • ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : tanikan@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.ดร.สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : sukannika@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.ผศ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : arpa@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.ดร.นปภัช รัตนะชิตธวัช
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : supatta@buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภก.อ.พรรษพล เกิดทรัพย์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : punsapon.kr@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • อ.ดร.กุลธิดา เหลืองประดิษฐ์กุล
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : kunlathidal57@nu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด