สำหรับอาจารย์/บุคลากร

งานโสตทัศนศึกษา

  • การจองห้องเรียนและห้องประชุม https://mis.pharm.buu.ac.th 
  • การขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา https://shorturl.asia/P3UGt
  •