สำหรับอาจารย์/บุคลากร

งานโสตทัศนศึกษา

  • การจองห้องเรียนและห้องประชุม https://forms.gle/Sq76CZZVztbzsCkq9
  • การขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา https://shorturl.asia/P3UGt
  • บันทึกข้อความขอใช้ห้องนอกเวลา